info@osrodeklesnaprzystan.pl | tel. 511 266 044

REGULAMIN DOMKÓW§ 1
 1. Goście korzystający z Domków i osoby odwiedzające Gości zobowiązani są do przestrzegania Regulaminów obowiązujących na terenie Ośrodka Leśna Przystań oraz do korzystania z Domków w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w szczególności poprzez niezakłócanie korzystania z Domków przez innych Gości.
 2. Domki mogą być wynajmowane przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w Domkach jedynie pod nadzorem osób pełnoletnich.
 3. Domki nie podlegają wynajęciu na potrzeby organizacji imprez zorganizowanych.§ 2
 1. Rezerwacji Domków można dokonać w następujący sposób:
  - telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub za pośrednictwem ogólnodostępnych serwisów rezerwacyjnych.
 2. W celu wystawienia faktury VAT tytułem wynajmu Domku Gość powinien poinformować o tym Wynajmującego przed dokonaniem przelewu lub w komentarzu podczas korzystania z rezerwacji Domków online.§ 3
 1. W momencie zameldowania pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 500,00 zł w formie zabezpieczenia na karcie płatniczej. W razie stwierdzenia przez Wynajmującego w szczególności: zniszczeń, uszkodzeń i innych szkód lub powstania konieczności przywrócenia Domku do stanu sprzed wynajmu Gościowi, kaucja zaliczona zostanie na poczet kosztów, które ponosił będzie Wynajmujący w celu usunięcia wskazanych powyżej szkód. Zatrzymanie kaucji przez Wynajmującego nie wyłącza uprawnienia Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kaucji, według przepisów ogólnych. Kosztorys dot. ewentualnych zniszczeń i szkód zostanie sporządzony przez Wynajmującego i przedstawiony Gościowi lub osobie dokonującej rezerwacji grupowej. W razie wykrycia przez Wynajmującego szkód, zniszczeń lub innych nieprawidłowości po opuszczeniu Domku przez Gościa, a nie zgłoszonych, Gość lub osoba dokonująca rezerwacji grupowej zostanie obciążony kosztami ich usunięcia. Skrócenie czasu pobytu przez Gościa względem okresu planowanego nie ma wpływu na obniżenie wysokości kaucji zwrotnej. Kaucja zostanie zwrócona po sprawdzeniu stanu domków najpóźniej następnego dnia roboczego po wymeldowaniu.§ 4
 1. Jeżeli po rezerwacji Domku okaże się, że nie może on zostać udostępniony Gościowi do korzystania w szczególności ze względów technicznych, Wynajmujący zapewni Gościowi inny Domek w tym samym lub innym terminie, w tym samym standardzie. Jeżeli Gość nie godzi się na taką zamianę, może zrezygnować z najmu, a uiszczone dotychczas kwoty podlegają zwrotowi.§ 5
 1. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego
 2. Po przybyciu na teren Ośrodka Leśna Przystań Gość okazuje dowód rezerwacji przy bramie wjazdowej, a następnie kieruje się do Recepcji w celu zameldowania i uiszczenia opłaty za pobyt.
 3. W razie przedłużenia przez Gościa pobytu powyżej doby hotelowej, w trakcie której powinien opuścić Domek, bez uprzedniego ustalenia z Wynajmującym, Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia Gościowi opłaty za korzystanie z Domku w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej doby hotelowej. Kwota ta zostanie potrącona z kaucji uiszczonej przez Gościa. W razie, gdy wysokość opłaty za korzystanie z Domku ponad dobę hotelową przekroczy wysokość kaucji, Gość zobowiązany będzie do pokrycia nadwyżki.§ 6
 1. 1. Pobyt w Domkach uprawnia do:
  a. korzystania z Kąpieliska
  b. korzystania z parkingu
  c. wędkowania w wyznaczonych miejscach§ 7
 1. W razie rażącego naruszania przez Gościa, osobę znajdującą się pod jego nadzorem lub inne osoby, za które odpowiada, postanowień któregokolwiek z Regulaminów Wynajmujący uprawniony będzie do wcześniejszego zakończenia najmu Domku oraz do żądania opróżnienia wynajętego Domku bez zbędnej zwłoki. W razie skorzystania z takiego uprawnienia Gościowi nie przysługuje zwrot kwoty uiszczonej za najem Domku w całości ani nawet w części.
 2. W dniu wymeldowania Wynajmujący sprawdzi stan domków i powiadomi Gościa o ewentualnych zniszczeniach.§ 8
 1. Wszelkie braki, nieprawidłowości i zastrzeżenia dot. działania wyposażenia Domków powinny być niezwłocznie zgłaszane Obsłudze. Goście po objęciu wynajętego Domku w posiadanie zobowiązani są do jego sprawdzenia i zgłoszenia Obsłudze wszelkich nieprawidłowości lub zastrzeżeń. Lista wyposażenia znajduje się w każdym Domku.
 2. W razie stwierdzenia przez Gościa nieprawidłowości w Domku lub jego wyposażeniu, a niezgłoszenia tego faktu, Wynajmujący uprawniony będzie do obciążenia Gościa kosztami usunięcia nieprawidłowości.
 3. Goście zobowiązani są do udostępnienia Domku Wynajmującemu, Obsłudze lub jego przedstawicielom w celu przeprowadzenia w nim odpowiednich prac konserwacyjno-remontowych, usunięcia wad i nieprawidłowości oraz dokonania kontroli stanu Domku i sposobu korzystania z Domku, po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia tych czynności, chyba że ich podjęcie nie cierpi zwłoki lub podyktowane jest bezpieczeństwem Gości. Jeżeli Domek nie nadaje się do użytku ze względu na stwierdzoną awarię lub wadę, Wynajmujący zaproponuje Gościowi inny Domek, w tym samym standardzie lub wyższym, bez dodatkowej opłaty.
 4. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody z pomostów znajdujących się przy Domkach.
 5. Goście ponoszą odpowiedzialność za każdą szkodę wyrządzoną w Domku, tj. w szczególności zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia Domku, zniszczenie lub uszkodzenie konstrukcji Domku, zniszczenie lub uszkodzenie infrastruktury przynależnej do Domku, a także zniszczenie lub uszkodzenie innych rzeczy udostępnionych Gościom do korzystania. Analogicznie, Goście ponoszą odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez osoby znajdujące się pod ich opieką (w szczególności osoby niepełnoletnie).§ 9
 1. Zabronione jest korzystanie przez Gości z własnego grilla, ogniska, rusztu itp.
 2. Goście mają możliwość wypożyczenia grilla elektrycznego w recepcji (wypożyczenie grilla jest dodatkowo płatne, zgodnie z obowiązującym Cennikiem.) Ilość grilli jest ograniczona, decyduje pierwszeństwo zgłoszenia. Obowiązuje zakaz używania grilla elektrycznego w Domkach oraz na Tarasach.
 3. Po skorzystaniu z grilla elektrycznego Gość jest zobowiązany do jego wyczyszczenia i oddania do recepcji.
 4. Zabronione jest oprawianie ryb oraz ich smażenie w Domkach.§ 10
 1. Możliwe jest przyjmowanie przez Gości osób odwiedzających w godzinach pomiędzy 10:00 a 20:00, pod warunkiem uiszczenia opłaty za wstęp na teren Ośrodka.§ 11
 1. Na terenie Ośrodka Leśna Przystań, w tym również Domków, obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.§ 12
 1. Na terenie całego Ośrodka Leśna Przystań w godz. od 22:00 do 06:00 obowiązuje cisza nocna. W tych godzinach obowiązuje zakaz generowania hasłu i podejmowania innych aktywności, które mogłyby zakłócać odpoczynek nocny innych Gości korzystających z Domków.
 2. W Domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych, całkowity zakaz korzystania z elektronicznych papierosów i innych analogicznych urządzeń.
 3. Goście zobowiązani są do zachowania należytej staranności w zakresie należytego zabezpieczenia rzeczy pozostawionych w wynajmowanych Domkach, a w szczególności poprzez należyte zamknięcie wynajmowanego Domku. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez gościa w Strefie Domki, jak i na terenie całego Ośrodka, które zostały zgubione, skradzione lub w inny sposób utracone. Jeżeli w Domku znajduje się sejf, Goście uprawnieni są do korzystania z niego bez dodatkowych opłat. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sejfie.§ 13
 1. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy najmu Domków. Zawarcie umowy najmu Domków oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 14.07.2023 r.