info@osrodeklesnaprzystan.pl | tel. 511 266 044

REGULAMIN KĄPIELISKA
Szanowni Państwo korzystanie z Kąpieliska jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących tu zasad.

ZASADY KORZYSTANIA:
 1. Kąpielisko jest czynne w okresie wakacyjnym codziennie w godz. 10:00-18:00, w zależności od warunków atmosferycznych. W pozostałym czasie obowiązuje zakaz kąpieli.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia kąpieliska ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne.
 3. Korzystanie z kąpieliska, plaży i pasa zieleni jest płatne, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Nadzór nad kąpieliskiem pełnią ratownicy.
 5. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń ratowników oraz pracowników ośrodka Leśna Przystań. W przeciwnym przypadku osoby takie mogą zostać usunięte z terenu kąpieliska bez prawa do zwrotu poniesionej opłaty.
 6. Na terenie kąpieliska obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.
 7. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie kąpieliska wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
 8. Osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających zabrania się wstępu na teren kąpieliska.
 9. Na terenie kąpieliska znajduje się strefa:
  • dla nieumiejących pływać, oddzielona czerwonymi bojami
  • dla umiejących pływać, oddzielona żółtymi bojami
  • przeznaczona jedynie dla osób pływających na sprzętach wodnych, znajdująca się za strefą dla umiejących pływać
 10. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:
  • wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika,
  • wchodzić do wody po godzinach funkcjonowania kąpieliska,
  • wypływać poza granice oznaczone żółtymi bojami
  • zakłócać wypoczynku innym osobom,
  • popychać i wrzucać inne osoby do wody,
  • skakać do wody z pomostów.
 11. Grupy zorganizowane zobowiązane są do każdorazowego zgłaszania swojej obecności u ratownika.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy i zawiadomienie służb ratowniczych. Telefon alarmowy 112.
 13. Osobom zgrzanym i po intensywnym wysiłku zaleca się, aby gwałtownie nie zanurzały się w wodzie.
 14. Zaleca się korzystanie z kąpieli najwcześniej godzinę po obfitym posiłku.
 15. Zabrania się korzystania z kąpieli osobom chorym na choroby skóry lub choroby zakaźne.
 16. Na terenie kąpieliska czynne są:
  • wypożyczalnia sprzętu wodnego,
  • sanitariaty,
  • punkt ratowniczy i medyczny,
 17. Na terenie kąpieliska zabrania się :
  • wprowadzania zwierząt,
  • palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, oprócz stref wyznaczonych na terenie Ośrodka
  • wnoszenia, sprzedaży oraz spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających,
  • używania otwartego ognia, palenia ognisk oraz grillowania, oprócz stref wyznaczonych na terenie Ośrodka
  • pływania skuterami i łodziami motorowymi bez pracowników Ośrodka (z wyłączeniem służb porządkowych i ratunkowych),
  • kąpieli i korzystania ze sprzętu pływającego po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających,
  • niszczenia urządzeń, roślinności oraz zaśmiecania i zanieczyszczania terenu,
  • zanieczyszczania wody w tym używania środków piorących i środków do higieny osobistej,
  • wchodzenia na wieżę i łodzie ratownicze,
  • mycia pojazdów w tym rowerów na terenie całego zbiornika wodnego,
  • agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do osób trzecich,
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
  • łowienia ryb na terenie wygrodzonego kąpieliska,
  • skoków do wody ze sprzętu pływającego i pomostów,
  • organizowania jakichkolwiek imprez bez zgody Administratora.
 18. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą wypraszane z terenu kąpieliska i pociągnięte do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 19. Organizator kąpieliska jak i ratownicy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne, przedmioty, dokumenty oraz inne rzeczy stanowiące własność użytkowników kąpieliska.
 20. Osoby korzystające ze sprzętu wodnego lub z urządzeń kąpieliska ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 21. Organizator kąpieliska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikłe z nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu.
 22. Organizator kąpieliska nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne publiczne rozpowszechnianie muzyki przez użytkowników. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., każdy podmiot gospodarczy wykorzystujący w swojej działalności utwory muzyczne i słowno - muzyczne zobowiązany jest do odprowadzania stosownych opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskim reprezentującymi twórców, wykonawców i producentów.
  PODAJE SIĘ DO POWSZECHNEJ WIADOMOŚCI, IŻ KĄPIELISKO JEST OBSZAREM MONITOROWANYM
 23. Każda osoba znajdująca się na terenie kąpieliska zobowiązana jest stosować się do poleceń Organizatora, , pracowników obsługi, służb porządkowych oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 24. W uzasadnionych przypadkach Organizator kąpieliska, ratownik lub pracownicy mogą wezwać Policję.
 25. O sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Organizator kąpieliska.
 26. Wszelkie uwagi, skargi i wnioski dotyczące kąpieliska prosimy zgłaszać pod adresem: KP Nieruchomości Kazimierz Piętka, ul. Sokolnicza 5 lok. 5, 53-676 Wrocław