info@osrodeklesnaprzystan.pl | tel. 511 266 044

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPORTOWEGO
 1. 1. Wypożyczalnia czynna jest codziennie od 10.00 do 20.00 (m-ce: czerwiec-wrzesień).
 2. Rodzaj jednostek i koszt ich wypożyczenia określa aktualnie obowiązujący cennik dostępny w wypożyczalni.
 3. Sprzęt wodny mogą wypożyczać wyłącznie osoby pełnoletnie, za okazaniem dokumentu tożsamości, po spisaniu danych, uiszczeniu opłaty i pokwitowaniu faktu wypożyczenia sprzętu własnoręcznym podpisem.
 4. Dopuszcza się wypożyczenie sprzętu bez okazania dokumentu tożsamości po uprzednim wpłaceniu kaucji o równowartości wypożyczanego sprzętu, Kaucja podlega zwrotowi w przypadku zdania sprzętu bez zastrzeżeń.
 5. Po spłynięciu do przystani należy jednostkę wciągnąć na piasek i niezwłocznie zgłosić się do wypożyczalni w celu rozliczenia wypożyczonego sprzętu i kamizelek ratunkowych.
 6. Każde opóźnienie w planowanym zwrocie i rozliczeniu sprzętu skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą godzinę.
 7. Nie dopuszcza się samowolnego odcumowywania sprzętu czy pozostawiania go poza miejscami do tego przeznaczonymi.
 8. Dzieci do 13 lat mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
 9. Osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest za powierzony sprzęt pływający i ponosi koszty uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu.
 10. Zabrania się wypożyczania sprzętu osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających.
 11. Zabrania się wchodzenia na pokład sprzętu wodnego w twardym obuwiu.
 12. Na jednostce musi się znajdować tyle kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych ile osób się na niej znajduje.
 13. Zachowanie się na wodzie:
  - nie wolno spożywać alkoholu,
  - podczas pływania zachowujemy się kulturalnie,
  - zabrania się przybijania do brzegu w miejscach do tego nie przeznaczonych, nadbrzeżach kamienistych,
  - zabrania się skakania do wody, o należy się stosować do poleceń obsługi wypożyczalni i innych osób do tego upoważnionych.
  - obowiązkowo używamy kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych.
 14. O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizja z inna jednostką, wywrócenie się łodzi, nieszczelnością, uszkodzeniem sprzętu należy niezwłocznie powiadomić obsługę wypożyczalni.
 15. Zakazuje się kąpieli w jeziorze.
 16. Zakazuje się podnajmowania wypożyczonego sprzętu innym osobom.
 17. Wypożyczalnia sprzętu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników w wyniku nieprawidłowego korzystania z wypożyczonego sprzętu wodnego i/lub nieprzestrzegania regulaminu.
 18. Wypożyczalnia sprzętu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę jakichkolwiek przedmiotów wnoszonych na sprzęty wodne.
 19. Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.