info@osrodeklesnaprzystan.pl | tel. 511 266 044

REGULAMIN OŚRODKA LEŚNA PRZYSTAŃ
 1. Ośrodek Leśna Przystań składa się między innymi z kąpieliska, pola kempingowego, łowiska, parkingu, strefy gastronomicznej, placu zabaw, wypożyczalni sprzętu wodnego, brodzika dla dzieci, domków oraz ścieżek spacerowych i rowerowych.
 2. Funkcjonowanie kąpieliska, pola kempingowego, wypożyczalni sprzętu wodnego, placu zabaw, brodzika dla dzieci, domków i łowiska regulują odrębne regulaminy.
 3. Na terenie całego Ośrodka Leśna Przystań obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia własnego alkoholu. Zakup alkoholu jest możliwy jedynie w strefie gastronomicznej znajdującej się na terenie Ośrodka. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane spożyciem alkoholu.
 4. Każda osoba wchodząca na teren Ośrodka Leśna Przystań ma obowiązek uiścić opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. Parking Ośrodka Leśna Przystań jest płatny zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 6. Na terenie całego Ośrodka Leśna Przystań obowiązuje zakaz śmiecenia. Śmieci należy wyrzucać jedynie do przeznaczonych do tego koszy na śmieci.
 7. Na terenie Ośrodka Leśna przystań obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt.
 8. Dzieci do 13 roku życia przebywające na terenie placu zabaw muszą być pod stałą opieką pełnoletniego opiekuna.
 9. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. Postój ww. pojazdów na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych. Na terenie Ośrodka obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h, oprócz terenu parkingu i pola kempingowego, na których obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
 10. Na terenie całego Ośrodka Leśna Przystań obowiązuje zakaz:
  • palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych poza wyznaczonymi strefami;
  • używania otwartego ognia, palenia ognisk oraz grillowania poza wyznaczonymi strefami;
  • zanieczyszczania gleby i wód;
  • zaśmiecania;
  • rozkopywania gruntu;
  • niszczenia grzybów oraz grzybni;
  • niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;
  • rozgarniania i zbierania ściółki;
  • wprowadzania zwierząt;
  • wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;
  • hałasowania i używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu;
  • płoszenia zwierząt.
 11. Ośrodek Leśna Przystań nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne doznane- urazy, kontuzje i innego rodzaju szkody, zarówno na osobie, jak i w mieniu. Dotyczy to w szczególności zdarzeń spowodowanych:
  • przewracaniem się drzew i opadaniem ich konarów oraz gałęzi pod wpływem czynników biotycznych i abiotycznych (m. in.: wiatr, burza i opady śniegu);
  • nierównościami terenu;
  • przez dzikie zwierzęta (m. in. ukąszenia żmii i ukąszenia przez kleszcze, pogryzienie przez zwierzęta zarażone wścieklizną)
  • pożarami terenów leśnych i nieleśnych oraz różnego rodzaju obiektów na nich posadowionych;
  • innymi nie wymienionymi wyżej, a powstałe w wyniku przypadku, siły wyższej lub klęsk żywiołowych.
 12. Na terenie całego Ośrodka Leśna Przystań znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do obowiązujących regulaminów.
 13. Monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 14. Celem zastosowania monitoringu jest podniesienie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrona osób i mienia na terenie kąpieliska oraz działania promocyjne ośrodka
 15. Zapisy z monitoringu mogą być wykorzystywane poprzez ich umieszczenie w mediach społecznościowych w celach marketingowych
 16. Administratorem Państwa danych osobowych jest KP Nieruchomości Kazimierz Piętka, ul. Sokolnicza 5 lok. 5, 53-676 Wrocław, e-mail kontakt@lesnaprzystanosada.pl,
 17. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora to, w zależności od rodzaju świadczonej usługi, imię nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL.
 18. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oferowanych usług, dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną przez lub obrony przed roszczeniami, udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych, zapewnienie najwyższej jakości usług, działań marketingowych.
 19. Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: pracownikom i współpracownikom, firmom zewnętrznym świadczonym usługi na podstawie odrębnych umów, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 20. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń
 21. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 22. Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 23. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.