info@osrodeklesnaprzystan.pl | tel. 511 266 044

REGULAMIN POLA KEMPINGOWEGO
PRZEBYWANIE NA TERENIE POLA CAMPINGOWEGO JEST RÓWNOZNACZNE ZE ZNAJOMOŚCIĄ I AKCEPTACJĄ OBOWIĄZUJĄCYCH NA NIM ZASAD


§ 1 PRZEPISY OGÓLNE
 1. Zasady Regulaminu mają na celu ochronę praw wszystkich ludzi korzystających z usług pola kempingowego (dalej: gości) oraz pozostałych osób przebywających na jego terenie.
 2. Niniejsze zasady określają obowiązki gości, sposób ich zachowania się podczas pobytu na kempingu oraz sposób korzystania z udostępnionych urządzeń technicznych i sprzętu.
 3. Teren kempingu jest terenem prywatnym. Wejście na teren kempingu oznacza akceptację regulaminu.§ 2 PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI
 1. Niezwłocznie po przybyciu na kemping gość jest zobowiązany do zameldowania się w recepcji
 2. Recepcja kempingu czynna jest codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00, a w pozostałych godzinach po wcześniejszym zgłoszeniu
 3. Do korzystania z terenu pola kempingowego uprawnione są osoby zameldowane w recepcji i posiadające kartę pobytu po uprzednim dokonaniu formalności meldunkowych oraz uregulowaniu należności za cały okres pobytu z góry według cennika.
 4. Za uiszczoną opłatę otrzymujemy dowód wpłaty - kartę pobytu, którą należy umieścić w widocznym miejscu na namiocie, przyczepie, kamperze lub w lewym dolnym rogu przedniej szyby samochodu przez cały okres zameldowania.
 5. Osoby niezameldowane, które przebywają na terenie pola kempingowego i w przeciągu 3 godzin od przyjazdu nie dokonały formalności meldunkowych podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 50 zł.
 6. Doba kempingowa trwa do godziny 13:00 dnia następnego. Osoby, które przyjechały po godzinie 24:00 i spędziły noc na terenie ośrodka traktuje się, że rozpoczęły dobę dzień wcześniej.
 7. Po upływie doby pobytowej korzystający z pola kempingowego mają obowiązek zgłosić swój wyjazd lub przedłużyć pobyt i uiścić dodatkową opłatę.
 8. Wizyty osób odwiedzających gości pola kempingowego każdorazowo prosimy zgłaszać w recepcji. Odwiedzający mogą przebywać na terenie kempingu w godz. od 7:00 do godz. 20:00, jeśli zostało to uprzednio zgłoszone w recepcji, powinni dokonać stosownych opłat i stosować się do niniejszego regulaminu.
 9. Właściciel pola zastrzega sobie prawo do wyboru lub zmiany miejsca lokalizacji samochodu, przyczepy kempingowej, namiotu, itp. celem wygodnego i satysfakcjonującego dla wszystkich gości wzajemnego usytuowania na terenie.
 10. Kemping może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulaminy Ośrodka, wyrządził szkodę w mieniu kempingu, gości lub szkodę na osobie gościa, pracownika kempingu lub innych osób przebywających na kempingu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.§ 3 KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I SPRZĘTU
 1. Umywalki, prysznice i WC muszą być użytkowane we właściwy sposób, odpowiadający ich przeznaczeniu; goście muszą być świadomi, że są to urządzenia sanitarne, które wspólnie użytkują wszyscy goście kempingu.
 2. Korzystanie z dostępnych skrzynek elektrycznych możliwe jest za zgodą personelu. Zabrania się używania grzewczych urządzeń elektrycznych. Potrzebę użycia tego typu urządzeń należy zgłosić personelowi celem ustalenia dodatkowej opłaty.
 3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia przez turystę mienia kempingu, ponosi on odpowiedzialność materialną.
 4. Zasady korzystania z dostępnego do wypożyczenia sprzętu wodnego i rekreacyjnego określa odrębny regulamin wypożyczalni.§ 4 PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OBRAŻENIA ODNIESIONE NA TERENIE CAMPINGU
 1. Właściciel obiektu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież przyczepy kempingowej, kampera, namiotu, samochodu lub innych dóbr, przedmiotów przywiezionych przez Klienta na kemping/pole namiotowe. Każda osoba przebywająca na kempingu zobowiązana jest strzec posiadanych przedmiotów. Właściciel nie jest odpowiedzialny za ewentualne zagubienie lub kradzież wartościowych przedmiotów.
 2. Właściciel kempingu zaznacza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty na mieniu i osobie wynikające z działań sił natury tj: burze, gradobicia, nawałnice, silne nagłe podmuchy wiatru.
 3. Za szkodę wynikającą z przewrócenia się drzewa lub odłamania ich gałęzi właściciel kempingu nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 4. Właściciel nie odpowiada za straty wyrządzone awarią sieci elektrycznej oraz przerwami w dostawie prądu.§ 5 PRZEPISY PORZĄDKOWE
 1. W sytuacji stwierdzenia nieprzestrzegania przez gości zakazów zapisanych w niniejszym Regulaminie, właściciel kempingu może odmówić im dalszego pobytu na terenie kempingu.
 2. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00.
  UWAGA! Istnienie ciszy nocnej nie uprawnia do rażącego zakłócania ciszy w godzinach dziennych. Wypoczywając należy zawsze pamiętać o zasadach współżycia społecznego.
 3. Zabrania się zakłócania wypoczynku innym gościom poprzez nadmiernie głośne użytkowanie radioodbiorników, TV, głośników, a także rozmów, głośnego słuchania muzyki i śpiewów, które wykraczają poza ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego.
 4. Według ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego na terenie kempingu zabrania się zachowań agresywnych oraz używania wulgarnych słów.
 5. Osoby poruszające się po terenie kempingu pojazdami są zobowiązane zachować szczególną ostrożność i zredukować prędkość do 10 km/h.
 6. Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym. Przed opuszczeniem kempingu gość jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał.
 7. Rażące, uporczywe nieprzestrzeganie powyższego zapisu regulaminu może skutkować natychmiastowym usunięciem z terenu pola kempingowego bez zwrotu kosztów pobytu. Dodatkowo osoby wyjątkowo uporczywie niereagujące (3 krotnie) na upomnienia personelu do przestrzegania regulaminu, przez co swoim zachowaniem utrudniają wypoczynek innym, podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 1000 zł. Kwota ta może być przeznaczona na pokrycie honorarium wyspecjalizowanej firmy ochroniarskiej lub polepszenie warunków wypoczynku innych gości.
 8. W razie niezapłacenia rachunku przyczepa kempingowa lub namiot zostaną zatrzymane na kempingu do chwili uiszczenia całej kwoty, obejmującej również dodatkową opłatę naliczoną za zajmowanie miejsca.§ 6 OCHRONA ŚRODOWISKA
 1. 1. Na terenie kempingu obowiązuje segregacja odpadów. Goście otrzymują specjalne oznaczone worki służące do segregacji odpadów i wyłącznie w nich mogą pozostawić śmieci w selektywnie oznaczonych dużych kontenerach. Osoby nie stosujące się do zasad segregacji ponoszą wynikające z tego tytułu dodatkowe koszty.
 2. Goście są zobowiązani do ochrony wszelkich roślin znajdujących się na terenie kempingu oraz w jego obrębie mając na uwadze również dobro otaczającego lasu. Zabrania się łamania gałęzi oraz niszczenia (wbijania gwoździ) i ścinania drzew.
 3. W obrębie jeziora, pomostu jak i sąsiadującego brzegu zabrania się używania środków chemicznych, mycia naczyń oraz patroszenia ryb i wyrzucania ich resztek.
 4. Prosimy o nie zbliżanie się na odległość 15 m do jeziora samochodami oraz innym pojazdami mechanicznymi.§ 7 POZOSTAŁE ZASADY
 1. Na kempingu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 2. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem rodziców lub osób, którzy są za nie bezpośrednio odpowiedzialne. Korzystanie przez dzieci ze sprzętu sportowego, placu zabaw, brodzika i innych usług na kempingu musi odbywać się wyłącznie w obecności nadzorujących ich dorosłych. Właściciel kempingu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dzieci pozostające bez opieki.
 3. Obowiązuje zakaz kąpieli w jeziorze poza wyznaczonym terenem kąpieliska.
 4. Przebywający na terenie kempingu winni przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ, a w szczególności zabrania się: dowolności rozpalania ognisk poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez Nadleśnictwo i Ośrodek. Istnieje możliwość wypożyczenia palenisk w recepcji.
 5. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.